måndag, januari 12, 2009

Fågling i city?

För en tid sedan skrev jag en motion om att förbättra möjligheterna till fritidsfiske i centrala Göteborg. När nu motionen inom kort skall behandlas i kommunstyrelsen är det som alltid intressant att ta del av hur de olika remissinstanserna svarat.

Till min och alla sportfiskares stora glädje tillstyrker tre av fyra tillfrågade nämnder mitt förslag. Jag kan dock inte undanhålla er vad en samvetsöm miljöpartist i en av stadens nämnder hade att invända mot motionen.

Den miljöpartistiske ledamoten finner det:


"... mycket olämpligt att Göteborgs Stad via skattemedel finansierar byggnation i syfte att främja och/eller underlätta nöjesaktiviteter som är högst tvivelaktiga ur etiskt synpunkt och som dessutom riskerar att påverka barns och ungdomars förmåga till empati."

Han underbygger sin ståndpunkt med att: "


"... det idag finns vetenskapliga rön som pekar på att fiskars förmåga att känna smärta och rädsla inte nämnvärt skiljer sig från fåglars. Skulle vi tillstyrka en motion om att utveckla möjligheterna till "fågling" i city? Jag tror knappast det"
På tal om vetenskapliga rön så måste det ju mot bakgrund av ovanstående vara motiverat att studera den empatiska förmågan hos yrkesfiskare.

Vad skall man säga? Kanske att det är synd om fiskarna (inklusive den påstått empatiskt störda yrkesgruppen)! :)