torsdag, december 17, 2009

Trygghet är grunden för lärande!

Göteborgs skolor uppvisar stora brister i sitt arbete med att skapa trygga miljöer för våra barn och ungdomar. Skolverkets senaste granskning av 8 skolor visar med smärtsam tydlighet på detta. I våras skedde exempelvis en våldtäkt på Hammarkulleskolan under skoltid. Detta är sannoliktdet mest tragiska beviset på att arbetet med värdegrundsfrågor har havererat.

Jag är frustrerad över avgrundsdjupet mellan anti-mobbingplanernas och värdegrundsdokumentens vackra ord, och den råa verklighet som många elever möter i våra skolor. Jag vill inte höra talas om fler värdegrundsdokument - jag vill se ett praktiskt arbete som handlar om hur vi bemöter varandra!

Det mest grundläggande inom pedagogisk verksamhet borde vara att se till att eleverna känner sig trygga och inte utsätts för kränkningar. Jag har idag interpellerat kommunstyrelsens ordförande om vad hon tänker göra för att skolan skall bli en trygg miljö, fri från kränkningar och mobbing.

fredag, november 27, 2009

Ta humorn på allvar!

Göteborg förvaltar med sin säregna och vida berömda humor en viktig tradition. Därför har jag idag skrivit en motion om att inrätta ett Humorns hus i Göteborg! Detta hus borde vara en plats för både etablerade och nya humorister – lokala som internationella. Här skulel det bland annat kunna skapas underbara kopplingar mellan humor från olika kulturer, konst, musik, och vetenskap.

Viktigast är dock kopplingarna mellan människor. Få saker förenar människor såsom skrattet och humorn. Det är min förhoppning att ett Humorns hus i Göteborg skulle bidra till att överbrygga klyftor mellan människor, och givetvis locka till skratt och glädje. Humorn känner inga gränser - det är den allvarliga sidan av humorn.

---
Uppdaterat:
GP och GT skriver mer om mitt förslag.

måndag, november 23, 2009

Vad var det vi sa?

Göteborgs Stad kan komma att få betala 100 miljoner extra till friskolorna i Göteborg. Detta efter att kammarrätten invänt mot att friskolorna getts för små bidrag i förhållande till kommunens egna skolor de senaste åren.

Alliansregeringens beslut om lika bidrag på lika villkor för fristående skolor innebär att Göteborgs stad nu är tvungna att ge friskolorna de pengar som de har rätt till redan från början. Detta är bra! Alla göteborgs elever har nämligen rätt till samma andel av skattemedlen, oberoende av vilken skola de väljer att gå i.

När ska S, MP och V inse att det enda rätta är att införa en skolpeng som är lika för alla???

onsdag, november 11, 2009

Drogade äldre kräver mindre

SKL’s undersökning Vård och omsorg visar att äldre i Göteborgs kommun får mest psykofarmaka i hela landet. Det är svårt att inte här göra den otäcka kopplingen mellan låg personaltäthet och hög konsumtion av lugnande medel. En person som har ångest eller har sömnproblem är ju så mycket mer resurskrävande. När det inte finns tillräckligt med personal för att den äldre kan få komma ut på en promenad, då tenderar man att kompensera på kemisk väg.

I Kristdemokraternas budgetförslag skriver vi år efter år om behovet av fler händer inom äldreomsorgen, samt vikten av att en och samma läkare har ansvar för den äldres läkemedelsbehandling, eller att möjlighet ges för att samköra register över läkemedelsförskrivning. Studier visar att när läkemedel skrivs ut från olika håll, så ökar riskerna för att man tar läkemedel som motverkar varandra eller som kombinerat ger starka biverkningar. Det börjar bli dags att gå från ord till handling i den här frågan.

I dagsläget är regeringens stimulansmedel de enda utvecklingspengarna som finns för våra äldre. Kommunens egna pengar räcker endast till att hålla äldreomsorgen flytande. Regeringens extrapengar som kom i höstas skickades ut till stadsdelarna med uppmaningen att de skulle gå till barn och unga. Visst behöver barn och unga extra medel i dessa tider, men våra äldre får aldrig glömmas bort. Den omfattande övermedicineringen måste upphöra, och psykofarmakan ersättas av mänsklig omsorg!

onsdag, november 04, 2009

Inför en graviditetspeng!

Efter domen i det uppmärksammade målet om Försäkringskassans hantering av gravida kvinnor är det hög tid att införa en graviditetspeng!

Vår familjepolitiska talesperson Emma Henriksson gick ut med ett pressmeddelande idag med anledning av en viktig åtgärd som vi kristdemokrater föreslår.

Läs pressmeddelandet nedan!

– Efter att domen fallit i det uppmärksammade målet om Försäkringskassans hantering av gravida kvinnor kan vi konstatera att det är hög tid att införa en graviditetspeng.
Det säger Emma Henriksson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Huddinge och familjepolitisk talesperson, i en kommentar till tisdagens dom mot Försäkringskassan.

– Även om domen ger de fyra kvinnorna rätt så visar det på behovet av en mer generell graviditetspeng under sista månaden av den beräknade graviditeten. En gravid kvinna kan självklart vara sjuk eller ha ett sjukdomsliknande tillstånd och ska då ha rätt till sjukersättning. Men de flesta gravida får sådana besvär i slutet av graviditeten att det i sig borde ge möjlighet att avstå från arbete.

– Vårt förslag är en graviditetspeng för den sista månaden i den beräknade graviditeten. Graviditetspengen ska beräknas på samma sätt som tillfällig föräldrapenning och dagarna ska inte kunna sparas. Det ska ses som en möjlighet för dem som så önskar.

– Behovet av samhällsstöd i slutet av graviditeten är stort och bör kunna tillgodoses på ett smidigare och mer rättssäkert sätt. Samtidigt måste Försäkringskassan fortsätta arbetet med att eftersträva en rättvis och likvärdig bedömning av dem som rimligen bör ha rätt till sjuk- eller havandeskapspenning tidigare i graviditeten, avslutar Emma Henriksson.

tisdag, oktober 27, 2009

Cyniskt av SDN Härlanda

Jag läser hur en stadsdelsnämd i Göteborg nekar en 101-årig gammal dam plats på äldreboende. Stadsdelen ska nämligen minska antalet platser i äldreboenden, trots att deras andel av personer som är över 85 år och äldre ökar. Detta om något visar på det snäva ekonomiska tänkande som präglar SDN-organisationen. En sjuk och mycket gammal människas rätt att få avsluta sitt liv i värdighet och trygghet, ställs mot administrativa besparingsåtgärder som migynnar både individen och samhället i stort. Så oerhört dumt, inhumant och cyniskt!

Det behövs en central samordning för att få till en förändring så att det blir lättare att få ett anpassat boende där den enskildes vilja respekteras!

måndag, oktober 19, 2009

Om att sätta barns behov i centrum

Igår visades Thomas Kangers dokumentär Barnhemmens döttrar på SVT. Filmen skildrar kvinnor som blivit omhändertagna av samhället. Bland många tragiska livsskildringar är det den onda cirkelns förbannelse som berör mig starkast. Flickor som blivit omhändertagna av samhället löper nämligen extremt stor risk att själva få sina barn omhändertagna. Filmaren har grävt i arkiven och granskat 320 flickor på två barnhem i Göteborg. Av dessa flickor har varannan flicka som blivit omhändertagen blivit fråntagan vårdnaden som sina barn. Varannan flicka! Vilken oerhörd tragik och vilket fatalt misslyckande från samhällets sida!

Nu på morgonen har jag varit på ett seminarium om barnperspektivet. Att sätta barns behov i centrum låter som en självklarhet för många av oss, men verkligheten visar att så inte är fallet.

Om vi skall få ett samhälle där färre barn behövs omhändertas behöver vi jobba hårt på att stödja familjerna i deras ofta svåra situation, samt att skapa förutsättningar för att föräldrarna skall få tillbringa mer tid med sina barn. En som förstått detta är Marcus Birro:

onsdag, oktober 14, 2009

Grattis alla fiskare!

Till min och alla sportfiskares stora glädje biföll idag Kommunstyrelsen min motion om att förbättra möjligheterna till fritidsfiske i Göteborg.

Staden får nu i uppdrag att verka för bättre möjligheter till fritidsfiske i city, och jag hoppas på att få se fler metande göteborgare utefter stadens kanaler och kajer.

Den enda kritiska röst som hörts mot förslaget kom från en samvetsöm miljöpartist som i en av stadens nämnder ville avstyrka motionen med motiveringen att det är:

"... mycket olämpligt att Göteborgs Stad via skattemedel finansierar byggnation i syfte att främja och/eller underlätta nöjesaktiviteter som är högst tvivelaktiga ur etiskt synpunkt och som dessutom riskerar att påverka barns och ungdomars förmåga till empati."

Miljöpartisten yrkade på avslag då han knappast trodde att vi skulle "tillstyrka en motion om att utveckla möjligheterna till "fågling" i city?"

God fiskelycka alla ni andra!

onsdag, september 30, 2009

Kulturnatta i Linné

Jag läser att miljöpartiledda SDN Linnéstaden väljer att lägga ner sitt fina bibliotek. Ett mycket sorgligt beslut, som dessvärre ger "kulturnatta" en ny innebörd.

fredag, september 25, 2009

David Lega mot nya mål!

David Lega, föreläsaren, entreprenören och tidigare världsmästaren i simning, ställer upp i Kristdemokraternas provval inför riksdagsvalet.

– Mitt mål har alltid varit att vara en inspirationskälla för andra människor. Inom politiken får jag möjligheter att förbättra människors förutsättningar till att utvecklas långsiktigt, säger David Lega.

Varmt välkommen i partiet, David!

onsdag, september 23, 2009

Våga garantera en god elevhälsovård!

All expertis är idag enig om vikten av att barn och ungdomars svårigheter uppmärksammas i tid, och att de tillsammans med anhöriga erbjuds insatser tillräckligt tidigt för att vända en negativ utveckling. Vi menar att det bästa sättet att tidigt kunna uppmärksamma ungdomar som har det svårt är genom skolans så kallade elevhälsoteam, som ju har förutsättningar att nå alla barn och ungdomar.

Då det i dagsläget inte existerar några riktlinjer som reglerar omfattningen av elevernas tillgång till skolkurator/psykologkompetens har vi länge befarat att dessa värdefulla kompetenser prioriteras bort i ett ekonomiskt trängt läge. Tyvärr har våra farhågor besannats. Vi ser därför ett stort behov av kommuncentrala riktlinjer på området.

Det gör dock inte socialdemokraterna som i ett yrkande i kommunstyrelsen menar att stadsdelarna inte skall ges några som helst riktlinjer om i vilken utsträckning göteborgs barn skall erbjudas elevhälsovård. Detta trots att man talar varmt om vikten av det så kallade barnperspektivet i diverse högtidliga skrivelser.

Från Kristdemokraternas sida vill vi att elever på alla skolor ska få god tillgång till skolläkare, skolsjuksköterska, kurator, och skolpsykolog. Vi vill därför införa centrala riktlinjer som anger miniminivåer för elevernas tillgång till till dessa viktiga kompetenser. För vem orkar lyssna på vad läraren säger när man har magen full av ångest?

Så ser ett barnperspektiv ut i praktiken!

tisdag, september 22, 2009

Fortsatt samarbete kring ensamkommande flyktingbarn

Efter GR sociala styrgrupps senaste möte är kommunerna glädjande nog överens om att fortsätta sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn. Övervägande delen av kommunerna har valt att teckna nya avtal för 2009. Jag menar att det är av största vikt att samarbetet kring ensamkommande asylsökande barn och unga fortsätter, med bas i det goda arbete som hittills genomförts.

Kommunerna har sedan starten fördjupat och utvecklat nya kunskaper och erfarenheter genom det praktiska arbetet med de unga. Samarbetet har bl a sin utgångspunkt i att man tar ett solidariskt ansvar med Mölndals stad som fungerar som ankomstkommun.

Alla kommuner måste ta sitt ansvar och hjälpas åt för ta bistå denna utsatta grupp barn.

fredag, september 18, 2009

Pekgul och talibanerna

I kölvattnet efter den famösa Anna Ankas uttalanden i TV-serien Svenska Hollywoodfruar, går debatten vidare om hemmafrun. Nalin Pekgul, ordförande för socialdemokratiska kvinnoförbundet, hade igår en artikel på Newsmill med rubriken "Anna Anka hyllar islamistiska ideal". Idag, debatterade Pekgul hemmafruns roll med Roland Poirier Martinsson, chef för Timbro, i P1 Morgon.

I debatten menar Pekgul att det faktum att Martinssons fru är just hemmafru, är att jämföra med Anna Ankas åsikter, och att skillnaden mellan Martinsson och Anka är "grader i helvetet".

Grader i helvetet!?!

Om det historiska problemet i Sverige varit att kvinnor förtryckts och tvingats till att stanna hemma vid spisen, kan man likna den feministiska kampen för kvinnans frigörelse och rätt till självbestämmande, vid en antites mot detta förtryck.

Men, idag har vi tack och lov en annan situation i Sverige. Både kvinnor och män har i dag möjligheten att välja hur de vill ordna sina liv och förhållandet mellan arbete och familj. Så låt oss därför inte stanna i antitesen.

Den givna syntesen mellan å ena sidan en kultur där kvinnan tvingades in i en roll hon inte själv valt, och å andra sidan en politik som ovanifrån försöker begränsa kvinnans möjligheter att välja att vara hemma, borde ju vara ett uppmuntrande av det fria valet. Istället väljer Pekgul att stigmatisera de kvinnor som vill tillbringa mer tid med sina barn.

Nalin Pekgul saknar uppenbarligen förståelse och respekt för att andra männiksor gör andra prioriteringar än hon själv, och vill med maktmedel diktera hur vanligt folk skall leva sina liv. Lustigt nog är det därför Pekgul som framstår som den verkliga talibanen i sammanhanget, trots insinuationer om motsatsen.

onsdag, september 16, 2009

Äntligen en bassäng!

Igår beslutade byggnadsnämndet att skicka ut detaljplanen för Södra Älvstranden på samråd. Göteborgarna ska nu ges tillfälle att ytterligare en gång få yttra sig innan nya beslut ska bana väg för kommande byggstarter. I förslaget finns de badbassänger som jag för många år sedan föreslog, efter ett studiebesök i Köpenhamn. Kul och väldigt bra! Att ge Göteborgarna möjlighet att få ett bad i centrum och känna att vi faktiskt bor i en stad vid havet tycker jag är en självklarhet. Sen är det glädjande att så många fler tillsammans med mig anser att detta är en bra idé. Nu hoppas vi bara att bassängerna och badet finns med hela vägen under beslutsprocess och byggnation.

tisdag, september 15, 2009

Grattis alla pensionärer!

Kristdemokraterna hade två prioriteringar i budgetförhandlingarna. Kommunerna och pensionärerna...

Äntligen har Kristdemokraternas kamp för att Sverige ska bli ett bättre land att åldras i gett utdelning. Idag annonserade nämligen regeringen en skattesänkning för pensionärerna!

Gott jobbat Göran!

torsdag, september 10, 2009

Vi behöver mer civilkurage!

Kristdemokraterna har länge sett behovet av en lag som gör det olagligt att låta bli att ingripa om någon är i fara. Inte så att man riskerar sitt eget liv och hälsa men genom att påkalla uppmärksamhet, ringa efter polis eller något liknande. Det har i debatten kallats för en civilkuragelag. Nu har regeringen tillsatt en utredning för att undersöka förutsättningarna för att göra detta möjligt. Det är ett steg framåt.

I svensk lagstiftning finns nämligen inte någon allmän skyldighet att bistå personer som befinner sig i en nödsituation eller i allvarlig fara för sin hälsa. Genom en sådan bestämmelse skulle samhället bekräfta den allmänna moraliska skyldighet, som de flesta nog anser att vi har, att hjälpa en medmänniska som befinner sig i fara.

Vi behöver fler som vågar ta ansvar och som vågar och vill säga ifrån. Vi behöver mer av civilkurage och integritet. Utgångspunkten är att den som behöver hjälp ska få hjälp och att det inte ska gå att delegera bort ansvaret att ingripa. En lag om civilkurage skulle uppmuntra till gemensamma tag. Alla skulle vara medvetna om att man har en skyldighet att ingripa. Kristdemokraterna vill medverka till ett samhälle med större ansvarstagande, mer solidaritet och medmänsklighet.

En civilkuragelag är ett steg för att uppnå detta och därmed göra Sverige till ett tryggare samhälle att leva i!

onsdag, september 09, 2009

Jag håller med Baude!

Den gamle göteborgskommunisten och f.d. partiordföranden för KPML(r), Frank Baude , har en debattartikel om SDN-systemet i dagens GT:
"Låt inte valda politiker smita undan sitt ansvar - skrota SDN! SDN är en
demokratisk chimär och en kostsam byråkratisk organisation."

Det känns lite kul att för första gången hålla med Frank Baude om någonting. För som jag tidigare påtalat är dessvärre SDN-systemet varken speciellt effektivt eller så värst demokratiskt.

Gott då att socialdemokraterna tagit till sig av kritiken och att en översyn av SDN-systemet är på gång, och att Göteborg i framtiden förhoppningsvis kan få en mer ändamålsenlig organisation.

måndag, september 07, 2009

En välkommen satsning på välfärd och sysselsättning

Idag annonserade regeringen ett mycket välkommet tillskott till kommunerna som gör det möjligt att förstärka välfärden och mildra effekterna av den ekonomiska krisen.

Statsbidraget innebär för Göteborgs del ett tillskott på ca 375 miljoner för välfärdsförstärkningar. Jag skulle så klart vilja se en kraftig ambitionshöjning vad gäller elevhälsovården och äldreomsorgen, men även insatser för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden bör enligt min mening prioriteras.

onsdag, september 02, 2009

Stöd familjerna!

Idag skriver jag på GT Debatt om den senaste tidens oroligheter i flera av Göteborgs stadsdelar. Även om texten blivit något nedkortat, tror jag att min poäng framgår - stöd familjerna!
Det är min fasta övertygelse att grundproblemet till stor del handlar om trasiga familjer, om frånvarande föräldrar och barn som inte blivit sedda och bekräftade.

Läs artiklen här!

tisdag, september 01, 2009

Det kostar att inte samverka!

Alla som arbetar med barn och unga har en skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Bortsett från det mänskliga lidandet så kostar en ung människa som hamnar i utanförskap samhället 10-15 miljoner kronor. Det visar en ny beräkning som gjorts på uppdrag av Skolverket.

Utsatta barn och ungdomar måste därför fångas upp tidigt och barnets behov ska stå i centrum. För att bättre kunna fånga upp barn som far illa krävs ökad samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri.
Den nationella satsningen på samverkan har i dagarna publicerat sin första sammanställning. Styrsö finns med som ett lyckat exempel på hur samverkan kan förbättras för barn med mycket skolk. Jag ser fram emot Skolverket slutredovisning av satsningen som kommer i december.

tisdag, augusti 11, 2009

Om politiserade torg

Kommunstyrelsen skall i nästa vecka behandla en motion om att utreda möjligheterna att tillåta uteserveringar på Gustav Adolfs Torg. Det låter som en trevlig idé tycker jag!
Det tycker dock inte vänsterkartellen i byggnadsnämnden som avstyrker motionen, med motiveringen:

"Gustav Adolfs Torg är ett icke-kommersiellt torg fyllt av politiska aktiviteter och bör så förbli."

Jag bifogar en färsk bild av verklighetens Gustav Adolfs Torg.

tisdag, juni 23, 2009

Samarbetar ABF i Göteborg med diktaturkramare?

ABF i Göteborg har valt att ställa sig bakom ett arrangemang som diktaturkramarna Svensk-Kubanska föreningen anordnar på Folkets Hus nu på torsdag. Detta förvånar mig mycket!

Svensk-kubanska föreningen är en organisation som totalt blundar för alla brott mot mänskliga rättigheter på Kuba. Föreningen har en rent anti-demokratisk hållning och är idag ett svenskt språkrör för diktaturen Kuba. ABF skriver på sin hemsida att man värnar om demokrati och deltagande. Under rubriken "Människor måste mötas för att demokratin ska leva" förklarar man vikten människor möjlighet att påverka och det demokratiska samhället. Det är därför fullständigt oförsvarbart att man väljer att samarbeta med en organisation som förnekar förekomsten av samvetsfångar på Kuba, som förnekar att människor fritt får organisera sig i fackföreningar eller starta politiska partier.

Man frågar sig om ABF:s fina ord om demokrati enbart ska gälla om man har förmånen att leva i ett fritt land som Sverige, eller om demokrati även fortsättningsvis för ABF bör vara ett universellt värde?

måndag, juni 22, 2009

Rädda Humlan!

All expertis är i dag enig om vikten av att barn och ungdomars svårigheter uppmärksammas, och att de erbjuds insatser tillräckligt tidigt för att vända en negativ utveckling. I Göteborg fyller bland andra gymnasieskolornas psykoterapimottagning Humlan denna viktiga funktion på ett uppskattat sätt.

Då utbildningsförvaltningen sedan en längre tid brottas med ett stort ekonomiskt underskott och behöver minska sina kostnader, föreslår man nu att Humlan läggs ner.

Detta ter sig för mig som ett mycket oklokt beslut (för att nu inte säga dumsnålt) av flera skäl. Låt mig nämna tre: För det första drabbar nedskärningar inom elevhälsovården de svaga och utsatta hårdast, de som redan mår dåligt och behöver någon att prata med.
För det andra, så är besparingar inom detta område okloka ur ett bredare ekonomiskt perspektiv, då ju tidigare man kan uppmärksamma ett problem, desto enklare är det att vända en negativ utveckling. För det tredje är en bristfällig elevhälsa problematisk ur ett rent utbildningsperspektiv; för vem orkar lyssna på vad läraren säger när man har magen full av ångest?

Om skälen till utbildningsförvaltningens ekonomiska underskott har att göra med att man driver för många och för stora skolor med på tok för dåligt elevunderlag, menar jag att det är denna problematik man först måste våga ta tag i.

På tisdag fattar utbildningsnämnden beslut om Humlans framtida öde. Låt oss hoppas att utbildningsnämnden tänker långsiktigt! I synnerhet då den kommande skollagen kommer ställa långt högre krav på en god elevhälsovård.

fredag, juni 05, 2009

Värna specialpedagogiken!

Många elever i Göteborgs skolor har allvarliga inlärningssvårigheter, som trots en kompetent lärarkår, inte får den hjälp de behöver. De allvarligaste fallen av inlärningssvårigheter har man inte kunnat hantera utan stöd av expertis utanför skolan. Det har gällt att grundligt utreda en elevs svårigheter, förstå bakgrunden till svårigheterna, hur de har utvecklats och manifesterats.

På basis av en sådan professionell utredning har man sedan kunnat ge direktiv för de fortsatta pedagogiska insatserna. En för landet unik spetskompetens byggdes upp i Göteborg – den specialpedagogiska utredningsenheten, SPU – först lokaliserad på Ågrenska men senare överförd till Linnéstaden.

Denna specialpedagogiska enhet är nu hotad på grund av stadsdelarnas ekonomiska problem.

Samhällsekonomiskt och för varje enskild individ, är det dock stor en vinst om inlärningssvårigheter kan identifieras så tidigt som möjligt och eleven ges stöd och hjälp. Vi vill därför verka för att den specialpedagogiska utredningsenheten ska leva vidare.

måndag, juni 01, 2009

Obligatorisk elevhälsovård i sikte

Dagens glädjebesked kommer från regeringen! Den nuvarande skolhälsovården byggs ut och blir obligatorisk för alla skolor framöver. Från och med 2011 ska det på alla skolor, även friskolorna, finnas tillgång till inte bara läkare och sköterska, utan också kuratorer och psykologer.
Dessutom ska det finnas tillgång till personal för special-pedagogiska insatser. Allt enligt ett nytt regeringsförslag som presenteras om någon vecka ...Vågar man hoppas på att socialdemokraterna i Göteborg, med anledning av de glada nyheterna, därmed bifaller min motion om att säkerställa tillgången till skolkuratorer och skolpsykologer i stadens skolor?

tisdag, maj 26, 2009

Kristdemokraternas förslag till budget för 2010

Vi vill göra Göteborg till en barnvänligare stad. En stad där barnperspektivet finns med i all planering och i all verksamhet. Där stadsplaneringen främjar barnens behov, möten mellan människor, och bidrar till trivsel och trygghet. En stad där barns svårigheter uppmärksammas, och där de tillsammans med familjen erbjuds stöd tillräckligt tidigt för att vända en negativ utveckling.

För att kunna prioritera barnomsorg, skola och äldrevård, vill vi organisera Göteborg annorlunda. Vi vill se ett Göteborg med effektivare administration, och med färre stadsdelsnämnder.

Med bibehållet fokus på barnomsorgen, elevhälsovården och familjen vill vi göra Göteborg till en ännu bättre stad att leva i. En stad där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.
Läs mer om vår budget här!

onsdag, april 29, 2009

Rehabilitera mera!

En enig kommunstyrelse ställde sig idag bakom min motion om
äldre personers rehabilitering. Kul!

I Göteborg varierar kvalitén på rehabiliteringen stort mellan olika stadsdelar. Genom att föra upp frågan på agendan och jämföra olika stadsdelar kan en kvalitetsutveckling ske.
Motionen går enkelt ut på att hemtjänstpersonal, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och alla andra som arbetar med äldre, bättre skall samverka och utbyta kunskaper utifrån den äldres behov och förutsättningar.

Några stadsdelar arbetar framgångsrikt med att öka äldres förmåga till ett självständigt liv till exempel efter en stroke. En kartläggning av stadsdelarnas arbete är ett steg för att förbättra för alla äldre i Göteborg.

tisdag, april 28, 2009

Spara inte på de svaga!

Idag berättade S och MP om sitt kommande budgetförslag inför krisens år 2010. Förutom en skattehöjning om 25 öre aviserade de även ett generellt sparbeting för stadens förvaltningar om 2 procent på stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden och 5 procent på övriga facknämnder (vuxenutbildningsnämnden som beställarnämnd är undantagen).

Då vi bevittnar den allvarligaste ekonomiska krisen sedan 30-talet är sparkrav nödvändiga, om detta är alla partier eniga. De politiska skillnaderna kommer nu att visa sig, inte i vad man vill satsa på, utan i vad man vill skydda från besparingar och nedskärningar.

Som kristdemokrat vill jag därför, inför de besparingar som utan tvivel är nödvändiga, värna de svaga i samhället. Till denna grupp hör barnen, men även socioekonomiskt utsatta grupper.

Jag vänder mig därför mot att S och MP belägger den Sociala resursnämnden (SRN) med det högre sparbetinget om 5 %, då det är just denna nämnd som bistår många av de som är svagast i Göteborg. Då vi vet att trycket på SRN kommer öka i ekonomiskt svåra tider, är det för mig obegripligt att man belägger denna nämnd med stora sparbeting.

Istället menar jag att det går att göra betydande besparingar genom att skära ner i den byråkrati som det innebär att 21 stycken stadsdelsförvaltningar.

tisdag, april 07, 2009

Välkommet stöd från regeringen

Regeringen tillkännager idag ett tillskott till landets kommuner på motsvarande 7 miljarder kronor avsedda att användas under 2010. För åren 2011 respektive 2012 kan vi avisera tillskott om 5 miljarder kronor per år, i förhållande till statsbidragsnivån i budgetpropositionen för 2009.

Det är bra att regerigen nu går in och tar det ekonomiska ansvar som kommunerna inte förmår att ta. Sannolikt innebär dock dessa välkomna slantar inte något utrymme för ytterligare satsningar. Då vi ännu inte sett botten på den ekonomiska krisen är fortsatt försiktighet vägen framåt. I en tid av hårda ekonomiska prioriteringar kommer dock Kristdemokraterna att fortsatt kämpa för barnens intressen.

tisdag, mars 31, 2009

Hur står det till med föräldrastödet i Göteborg?

I dag samlas över 3 000 deltagare till en nationellt videosänd satellitkonferens om föräldrastöd på 20 platser i landet. Vid konferensen presenteras regeringens nya strategi för föräldrastöd. Strategin innebär en satsning på 70 miljoner kronor för år 2009, med avsikten att erbjuda alla föräldrar stöd i föräldrarollen.

På dagens DN-debatt läser jag att:
"En nyligen gjord undersökning beställd av Folkhälsoinstitutet och utförd av Synovate visar samtidigt att många föräldrar har ett stort intresse för olika föräldrastödjande aktiviteter. Intresset finns inte bara för att få ökat stöd under småbarnsåren, utan även från föräldrar som har tonårsbarn. Undersökningen visar att i gruppen föräldrar som har barn i åldern upp till 2 år är så många som 7 av 10 intresserade av internetbaserat stöd."

Jag är inte förvånad över att intresset är stort. Alla som är föräldrar vet ju hur villrådig man ibland kan vara i sin föräldraroll. Jag är dock nyfiken på hur Göteborg förmår att möta detta enorma behov, och har därför yrkat att kommunstyrelsen skall utreda saken.

Om vi kan erbjuda stöd till föräldrarna är jag övertygad om att vi kommer få tryggare barn och familjer, och därmed också ett tryggare Göteborg.

måndag, mars 09, 2009

Kommunen missgynnar barn i friskolor

Kammarrätten har i en dom ännu en gång fastslagit det som Kristdemokraterna hävdat länge: att kommunens sätt att räkna fram ersättningarna missgynnar barn i friskolorna.

För att råda bot på detta vill vi införa en skolpeng - en summa pengar som är lika för alla göteborgs elever, oavsett vem som är huvudman för deras skola. Utöver grundpengen ska sedan tilläggsresurser betalas ut för elever med särskilda behov. Med skolpeng garanteras dock att pengarna bara går till skolan och inte täcker upp annan kommunal verksamhet.

Nuvarande modell är orimlig, och numera även olaglig om man får tro Kammarrätten.

söndag, mars 08, 2009

Unga tjejers ohälsa måste uppmärksammas

I Göteborg har tjejer i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet sämre hälsa än pojkarna. Tjejerna har oftare ont i huvudet, oftare ont i magen och känner sig oftare tröttare än pojkarna i samma årskurser. Det är också tjejerna som uppger lägst andel goda vanor i form av sömn-, kost- och motionsvanor. Att tjejer i tonåren mår sämre än killar har man vetat sedan länge, men det händer alldeles för lite. Nu börjar också andra tecken på tjejernas sämre hälsa komma fram. Jämförelser mellan åren 2007 och 2008 visar t ex att fetma och övervikt hos tjejer i årskurs 4 har ökat från 12% till 16%.

En bristfällig elevhälsovård missgynnar så klart alla elever, men framför allt tjejer som är i behov av mer hjälp än pojkarna för att få bättre hälsa. På detta tänker jag med anledning av att det idag är den internationella kvinnodagen.

Statistiken är hämtad från ”2008 års redogörelse för skolhälsovården i Göteborg”, Skolhälsan februari 2009, Göteborgs stad, Social resursförvaltning.

onsdag, mars 04, 2009

SDN Kortedala sämst i klassen

Idag skickade jag in nedanstående interpellation om den undermåliga skolhälsovården i SDN Kortedala:

Nyligen presenterades 2008 års redogörelse för skolhälsovården i Göteborg. I denna rapport redovisas bland annat hur det står till med elevernas hälsa, samt hur stadsdelarna arbetar med att förbättra densamma. Kommunstyrelsen beslutade 1999 att antal elever för skolhälsovårdens personal per heltid skolsköterska skall vara ca 500, och för skolläkare ca 5 000 med korrigering för invandrarbakgrund och särskola. I rapporten konstateras dock att:

Elevantalet ligger alldeles för högt per skolläkare och detta är mycket olyckligt. Dels försvåras både skolläkarnas och skolsköterskornas arbete när det är för lite skolläkartid och dels sänks kvalitén på skolhälsovården och elevhälsoarbetet. Skolans möjligheter att utföra fullständiga basutredningar minskar."
Rapporten visar att endast ett fåtal stadsdelar idag lever upp till målet om skolläkare. I särklass sämst i klassen är dock SDN Kortedala där det går ofantliga 18 500 elever på en skolläkare, vilket dessutom är en försämring mot föregående års notering på 17896 elever.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
  1. Varför prioriterar SDN Kortedala inte att leva upp till Kommunstyrelsens riktlinjer på skolhälsovårdsområdet?

  2. Hur skulle du vilja kommentera SDN Kortedalas insatser på området skolhälsovård ur ett barnperspektiv?

  3. Vilka åtgärder avser du vidta för att SDN Kortedala skall leva upp till Kommunstyrelsens riktlinjer på skolhälsovårdsområdet?
---

... förhoppningsvis kan den kommande interpellationsdebatten med ordföranden i SDN Kortedala sätta fokus på denna viktiga fråga!

måndag, mars 02, 2009

Göteborg måste bli klimatsmart

Höga klimatmål och långsiktiga förutsättningar för att klara av dem - det är vår lösning och det är vad västsvensk industri behöver för att jobben och naturen ska finnas kvar. Kristdemokraterna har brutit låsningar som legat i energipolitiken sen 70-talet, nu kan alliansen visa tydlighet och spelregler för näringslivet till att göra långsiktiga investeringar. Detta är också en väg upp ur lågkonjunkturen.

Göteborg är direkt beroende av en fungerande och realistisk energipolitik. Vi behöver jobb och bibehållna arbetstillfällen för att ha råd att genomföra världens högsta ambition för att rädda klimatet. Sverige år 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Den utveckling av förnybar energi som vi så länge hoppats på har inte uppfyllt våra förväntningar i den takt vi önskat. Kärnkraften skulle enligt det gamla beslutet avvecklas under 2020 eller 2030-talet, men med den försiktiga utbyggnad av förnybar energi som vi har i dag är det inte realistiskt att vi ska stänga av halva vår elproduktion.

Som nettoexportör på en nordeuropeisk integrerad elmarknad finns förutsättningar att minska klimatutsläppen även i Danmark och Tyskland där kolkraften dominerar.
Målen i överenskommelsen innebär en rejäl framflyttning av positioner för förnybar energi som ska öka med 50 procent. Detta ska ske bland annat genom att en ny planeringsram för vindkraft på 30 terawattimmar slås fast till 2020. Bioenergi till värme och gas måste också ges förutsättning att fortsätta växa. Genom att överenskommelsen öppnar för naturgas som övergångsbränsle till biogas skickas en stark positiv signal till det västsvenska biogasklustret att fortsätta växa. 2030 bör Sverige ha en fordonspark som är oberoende av fossila bränslen. Målet är att det ska vara tio procent förnybar energi inom transportsektorn 2020.

Sverige är en världsledande aktör i framtagningen av teknik på detta område. Om morgondagens bilar drivs på matrester eller koldioxidneutral el vet vi inte, utvecklingen kommer med stormsteg och vår fordonsindustri ligger i täten. Ett femårigt program genomförs för effektivare energianvändning. För att komma längre i detta tillförs 300 miljoner kronor per år utöver den redan fastslagna politiken. Göran Hägglund presenterade i slutet av januari KD:s linje vilket ligger helt i linje med resultatet av regeringsförhandlingarna.

Nu när allianspartierna är ense blir frågan naturlig: vad vill oppositionen? Vill Annelie Hulthén (S) sälla sig till Miljöpartiets planer att flytta Göteborg till Skövdeslätten eller ansluta sig bakom en realistisk och ambitiös energi- och klimatpolitik?

Publicerad i GT 1/3

torsdag, februari 26, 2009

Jag vill se hälsostugor i Göteborg

Allt för ofta så tvingas barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt vänta allt för länge med att få den vård som de behöver. Därför skärper nu Göran Hägglund kraven för vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin. Den längsta väntetiden kortas från 90 till 30 dagar. Ett strålande initiativ!

Regeringen och kommunerna ska sedan ta fram exempel från 14 kommuner, där man kortat köerna genom att satsa på skolhälsan och vårdcentralerna, det man kallar för den första linjen. För finns det en illa fungerande första linjens psykiatri, då är det klart att trycket blir mycket starkare för den mer specialiserade vården. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt fånga det som är lätt att avhjälpa och sedan se till att det finns utrymme för att ge hjälp åt de som har de svåraste problemen.

Vad kan då Göteborg göra för att minska trycket på BUP (utöver att satsa på elevhälsovården, alltså)?
Jag menar att vi snarast bör starta upp lättillgängliga så kallade "hälsostugor" i samarbete mellan regionen och kommunen som med fokus på information, hälsa och vägledning inom sjukvård och socialtjänst skulle kunna hjälpa människor att hitta samtalsstöd, självhjälpsgrupper och att hitta rätt inom sjukvården.

Här skulle föräldrar kunna få stöd anonymt, man skulle kunna hämta råd för att stödja anhöriga eller vänner som mår dåligt. Hälsostugorna skulle på så sätt fylla en viktig funktion när det gäller att tillvarata frivilliga initiativ och omtanke om våra medmänniskor.

Detta handlar inte om höger- och vänsterpolitik, det handlar om liv och död och om satsningar vi borde kunna komma överens om för våra barns och vår framtids skull!

onsdag, februari 11, 2009

1%

Idag halverade riksbanken reproräntan från 2 till 1%. Man öppnar också dörren för att det kan komma mer. Dagens notering är den lägsta noteringen sedan den infördes i början av 1990-talet. Nu får vi hoppas att detta ger effekt hela vägen ner till enskilda och för små- och medelstora företag.

Förhoppningsvis leder räntesänkningen till ökad investeringsvilja och att bostadsbyggandet tar fart på nytt. Byggande är en känd tillväxtmotor som drar med sig fler branscher. Därför är riksbankens sänkning välkommen och jag hoppas verkligen den får effekt här i Göteborgsområdet.
Det behöver vi!

Tre psykakuter blir en?

"Om man krossar fönster på psykkliniken i dag är det inte för att slå sig ut, utan för att komma in", så beskriver en läkare situationen på Sahlgrenska.

Det lär inte bli lättare vid en eventuell sammanslagning av de tre psykakuterna. Trots att bristerna inom psykiatrin har varit på tal länge och att flera utredningar pekar på vikten av mångfald inom psykiatrin, med god tillgång på både slutenvård och öppenvård, tycks socialdemokraterna finna det angeläget att istället nedmontera psykiatrin.
Dessa planer är mycket olyckliga!

tisdag, februari 10, 2009

Ingen ljusning inom skolhälsovården

I dagarna kom 2008 års redogörelse för skolhälsovården i Göteborg.
I denna skrift redovisas bland annat hur det står till med elevernas hälsa, samt hur staden arbetar med att förbättra densamma.
Jag har under en längre tid verkat för att att förbättra elevhälsovården i Göteborg, så det är med stor besvikelse jag konstaterar att det fortfarande finns mycket att göra.
Bland annat finner rapporten att:

"Det genomsnittliga elevantalet för skolläkarna ligger fortfarande 2-3 gånger över det politiskt tagna beslutet. Det är stor skillnad på skolhälsovårdsresurserna mellan stadsdelarna men också inom stadsdelarna både när det gäller skolläkare och skolsköterska."

... och att:

"Elevantalet ligger alldeles för högt per skolläkare och detta är mycket olyckligt. Dels försvåras både skolläkarnas och skolsköterskornas arbete när det är för lite skolläkartid och dels sänks kvalitén på skolhälsovården och elevhälsoarbetet. Skolans möjligheter att utföra fullständiga basutredningar minskar."

Kommunstyrelsen beslutade 1999 att antal elever för skolhälsovårdens personal per heltid skolsköterska skall vara ca 500 och för skolläkare ca 5 000 med korrigering för invandrarbakgrund och särskola. I SDN Kortedala går det ofantliga 18 500 elever på en skolläkare.
Barnperspektiv, anyone?

Tre psykakuter

"Om man krossar fönster på psykkliniken i dag är det inte för att slå sig ut, utan för att komma in", så beskriver en läkare situationen på Sahlgrenska.Det lär inte bli lättare vid en eventuell sammanslagning av de tre psykakuterna. Trots att bristerna inom psykiatrin har varit på tal länge och att flera utredningar pekar på vikten av mångfald inom psykiatrin, med god tillgång på både slutenvård och öppenvård, tycks majoriteten finna det angeläget att istället nedmontera psykiatrin.

Dessa planer är mycket olyckliga!

onsdag, februari 04, 2009

Cynisk förskolepolitik

I går återkom Skolinspektionen i den fleråriga frågan om problemet med för få förskoleplatser i Göteborg.

I GP läser jag att att ansvariga kommunalrådet Ann Lundgren (S) nu räknar med att kommunen kommer att behöva våren och sommaren på sig, innan alla som väntat i fyra månader kan erbjudas en plats. Vad är det då konkreta åtgärder som Lundgren tänker vidta för att korta köerna? Fler förskolor, månne?

Nix! Istället tänker Lundgren förlita sig på den ekonomiska krisen:
-"Att arbetslösheten ökar betyder att kommunens skatteintäkter minskar. Samtidigt är det ju så att om fler småbarnsföräldrar blir arbetslösa, så får vi fler lediga förskoleplatser."

Cyniskt, någon?

måndag, februari 02, 2009

Om valfriheten inom äldreomsorgen i Göteborg

Raggmunk eller dillkött? Vård hemma eller på äldreboende? Nog vill jag bestämma det själv!

Varför får man då inte fritt välja äldreomsorg i Göteborg, frågade jag och äldreminister Maria Larsson (KD), i en debattartikel nyligen. Det får man visst, svarade ansvariga politiker från den styrande minoriteten, så länge man väljer kommunens egna boenden.
-"Vi vill inte ha bolag som främst drivs av vinstintresse bland våra utförare av kommunal kärnverksamhet", förklarade man från rödgrönt håll.

Detta besked kommer säkert som en överraskning för alla de elever som går i friskolor. Vill socialdemokraterna stänga de fristående skolorna, då ju ett flertal avdessa drivs av företag?

Sannolikt är det inte så. Men varifrån kommer föreställningen om att kommunala äldreboenden skulle ge vård av högre kvalitet än de som drivs av bolag? Den senaste veckans pasta-skandal i kommunens eget skolkök borde ju utgöra ett tydligt exempel på att kommunal verksamhet inte med nödvändighet borgar för god kvalitet. Det är därför hög tid att socialdemokraterna överger vanföreställningen om att kommunal verksamhet med nödvändighet skulle vara mer kvalitativ än annan verksamhet.

När detta är sagt är det viktigt att framhålla att kvalitetskriterier, uppföljning och utvärdering är självklara styrverktyg för all verksamhet. Det handlar alltså på intet sätt om att "släppa marknaden fri", som det heter i den s-märkta skrämselretoriken. Vi menar istället att alla som vill erbjuda god äldreomsorg, och som lever upp till stadens kvalitetskrav, skall få vara med och erbjuda sina tjänster. Sedan är det upp till göteborgarna att genom sina val döma vem som tillhandahåller den mest attraktiva äldrevården. I detta val är inte priset en faktor - all verksamhet är fortfarande skattefinansierad - utan endast verksamhetens kvalitet.

En sådan modell sätter göteborgaren i centrum och bidrar till nytänkande och bättre kvalitet för all äldreomsorg. Det tror jag i förlängningen borgar för ett socialt hållbart samhälle.

Publicerad i GP 2/1

torsdag, januari 29, 2009

Nyspråk i stadsdelsförvaltningarna

.
Hängde ni med? Stadsdelförvaltningen i Frölunda meddelar alltså stolt att: För de barn som har väntat längre än fyra månader finns det nu ingen kö ...

Ovanstående notis ur Tidningen Frölundas senaste nummer påminner en aning om George Orwells "1984". I den boken använder ju sig myndigheterna av ett så kallat "nyspråk", ett språk speciellt framtaget för att minska individens förmåga att tänka fritt och kritiskt.

För vad man gjort i fallet Frölunda är ju att definera om ordet kö, så att endast den som väntat längre än fyra månader nu kan sägas stå i kö. Detta är måhända praktiskt för stadsdelsförvaltningarna (och den styrande minoriteten, bör väl tilläggas), men ack så frustrerande för Göteborgs barnfamiljer.

För dessvärre är ju köerna en verklighet för många!
.

tisdag, januari 27, 2009

Varför får man inte välja äldreomsorg i Göteborg?

Mer än hälften av landets kommuner har eller planerar för att införa valfrihetssystem inom äldreomsorgen. Men i Göteborg händer ingenting! Varför skall inte äldre få välja vem som skall vårda dem?

Idag skriver jag tillsammans med Maria Larsson på GP Debatt om problemet.

måndag, januari 26, 2009

Efterlängtad utredning

I förra veckan presenterade kristdemokraternas Inger Davidsson den efterlängtade Föräldrastödsutredningen för regeringen. Intresset för utredningen har varit mycket stort och det står helt klart att det bland många föräldrar finns ett stort behov av att få stöd i sitt föräldraskap.

Utredningen innehåller en mängd olika goda förslag, såsom:
  • att ett generellt stöd ska vara tillgängligt för alla föräldrar i hela landet, från graviditeten tills barnet är 18 år, oavsett vilken familjestruktur de lever i.
  • Ökat utbud av strukturerade och evidensbaserade program på MVC/BVC.
  • Fler mötesplatser i form av t ex öppna förskolor och familjecentraler.
  • Att skolor och andra lokaler öppnas för föräldrastödjande aktiviteter på kvällstid i form av temakvällar och föreläsningsserier utifrån föräldrars önskemål.
  • Särskilda satsningar för att få med pappor, ensamstående föräldrar med flera.

Alla som har barn vet att man av och till behöver stöd. Jag ser därför fram emot att utredningens förslag skall få bli verklighet i Göteborg!

måndag, januari 12, 2009

Fågling i city?

För en tid sedan skrev jag en motion om att förbättra möjligheterna till fritidsfiske i centrala Göteborg. När nu motionen inom kort skall behandlas i kommunstyrelsen är det som alltid intressant att ta del av hur de olika remissinstanserna svarat.

Till min och alla sportfiskares stora glädje tillstyrker tre av fyra tillfrågade nämnder mitt förslag. Jag kan dock inte undanhålla er vad en samvetsöm miljöpartist i en av stadens nämnder hade att invända mot motionen.

Den miljöpartistiske ledamoten finner det:


"... mycket olämpligt att Göteborgs Stad via skattemedel finansierar byggnation i syfte att främja och/eller underlätta nöjesaktiviteter som är högst tvivelaktiga ur etiskt synpunkt och som dessutom riskerar att påverka barns och ungdomars förmåga till empati."

Han underbygger sin ståndpunkt med att: "


"... det idag finns vetenskapliga rön som pekar på att fiskars förmåga att känna smärta och rädsla inte nämnvärt skiljer sig från fåglars. Skulle vi tillstyrka en motion om att utveckla möjligheterna till "fågling" i city? Jag tror knappast det"
På tal om vetenskapliga rön så måste det ju mot bakgrund av ovanstående vara motiverat att studera den empatiska förmågan hos yrkesfiskare.

Vad skall man säga? Kanske att det är synd om fiskarna (inklusive den påstått empatiskt störda yrkesgruppen)! :)