tisdag, juni 23, 2009

Samarbetar ABF i Göteborg med diktaturkramare?

ABF i Göteborg har valt att ställa sig bakom ett arrangemang som diktaturkramarna Svensk-Kubanska föreningen anordnar på Folkets Hus nu på torsdag. Detta förvånar mig mycket!

Svensk-kubanska föreningen är en organisation som totalt blundar för alla brott mot mänskliga rättigheter på Kuba. Föreningen har en rent anti-demokratisk hållning och är idag ett svenskt språkrör för diktaturen Kuba. ABF skriver på sin hemsida att man värnar om demokrati och deltagande. Under rubriken "Människor måste mötas för att demokratin ska leva" förklarar man vikten människor möjlighet att påverka och det demokratiska samhället. Det är därför fullständigt oförsvarbart att man väljer att samarbeta med en organisation som förnekar förekomsten av samvetsfångar på Kuba, som förnekar att människor fritt får organisera sig i fackföreningar eller starta politiska partier.

Man frågar sig om ABF:s fina ord om demokrati enbart ska gälla om man har förmånen att leva i ett fritt land som Sverige, eller om demokrati även fortsättningsvis för ABF bör vara ett universellt värde?

måndag, juni 22, 2009

Rädda Humlan!

All expertis är i dag enig om vikten av att barn och ungdomars svårigheter uppmärksammas, och att de erbjuds insatser tillräckligt tidigt för att vända en negativ utveckling. I Göteborg fyller bland andra gymnasieskolornas psykoterapimottagning Humlan denna viktiga funktion på ett uppskattat sätt.

Då utbildningsförvaltningen sedan en längre tid brottas med ett stort ekonomiskt underskott och behöver minska sina kostnader, föreslår man nu att Humlan läggs ner.

Detta ter sig för mig som ett mycket oklokt beslut (för att nu inte säga dumsnålt) av flera skäl. Låt mig nämna tre: För det första drabbar nedskärningar inom elevhälsovården de svaga och utsatta hårdast, de som redan mår dåligt och behöver någon att prata med.
För det andra, så är besparingar inom detta område okloka ur ett bredare ekonomiskt perspektiv, då ju tidigare man kan uppmärksamma ett problem, desto enklare är det att vända en negativ utveckling. För det tredje är en bristfällig elevhälsa problematisk ur ett rent utbildningsperspektiv; för vem orkar lyssna på vad läraren säger när man har magen full av ångest?

Om skälen till utbildningsförvaltningens ekonomiska underskott har att göra med att man driver för många och för stora skolor med på tok för dåligt elevunderlag, menar jag att det är denna problematik man först måste våga ta tag i.

På tisdag fattar utbildningsnämnden beslut om Humlans framtida öde. Låt oss hoppas att utbildningsnämnden tänker långsiktigt! I synnerhet då den kommande skollagen kommer ställa långt högre krav på en god elevhälsovård.

fredag, juni 05, 2009

Värna specialpedagogiken!

Många elever i Göteborgs skolor har allvarliga inlärningssvårigheter, som trots en kompetent lärarkår, inte får den hjälp de behöver. De allvarligaste fallen av inlärningssvårigheter har man inte kunnat hantera utan stöd av expertis utanför skolan. Det har gällt att grundligt utreda en elevs svårigheter, förstå bakgrunden till svårigheterna, hur de har utvecklats och manifesterats.

På basis av en sådan professionell utredning har man sedan kunnat ge direktiv för de fortsatta pedagogiska insatserna. En för landet unik spetskompetens byggdes upp i Göteborg – den specialpedagogiska utredningsenheten, SPU – först lokaliserad på Ågrenska men senare överförd till Linnéstaden.

Denna specialpedagogiska enhet är nu hotad på grund av stadsdelarnas ekonomiska problem.

Samhällsekonomiskt och för varje enskild individ, är det dock stor en vinst om inlärningssvårigheter kan identifieras så tidigt som möjligt och eleven ges stöd och hjälp. Vi vill därför verka för att den specialpedagogiska utredningsenheten ska leva vidare.

måndag, juni 01, 2009

Obligatorisk elevhälsovård i sikte

Dagens glädjebesked kommer från regeringen! Den nuvarande skolhälsovården byggs ut och blir obligatorisk för alla skolor framöver. Från och med 2011 ska det på alla skolor, även friskolorna, finnas tillgång till inte bara läkare och sköterska, utan också kuratorer och psykologer.
Dessutom ska det finnas tillgång till personal för special-pedagogiska insatser. Allt enligt ett nytt regeringsförslag som presenteras om någon vecka ...Vågar man hoppas på att socialdemokraterna i Göteborg, med anledning av de glada nyheterna, därmed bifaller min motion om att säkerställa tillgången till skolkuratorer och skolpsykologer i stadens skolor?