onsdag, april 29, 2009

Rehabilitera mera!

En enig kommunstyrelse ställde sig idag bakom min motion om
äldre personers rehabilitering. Kul!

I Göteborg varierar kvalitén på rehabiliteringen stort mellan olika stadsdelar. Genom att föra upp frågan på agendan och jämföra olika stadsdelar kan en kvalitetsutveckling ske.
Motionen går enkelt ut på att hemtjänstpersonal, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och alla andra som arbetar med äldre, bättre skall samverka och utbyta kunskaper utifrån den äldres behov och förutsättningar.

Några stadsdelar arbetar framgångsrikt med att öka äldres förmåga till ett självständigt liv till exempel efter en stroke. En kartläggning av stadsdelarnas arbete är ett steg för att förbättra för alla äldre i Göteborg.

tisdag, april 28, 2009

Spara inte på de svaga!

Idag berättade S och MP om sitt kommande budgetförslag inför krisens år 2010. Förutom en skattehöjning om 25 öre aviserade de även ett generellt sparbeting för stadens förvaltningar om 2 procent på stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden och 5 procent på övriga facknämnder (vuxenutbildningsnämnden som beställarnämnd är undantagen).

Då vi bevittnar den allvarligaste ekonomiska krisen sedan 30-talet är sparkrav nödvändiga, om detta är alla partier eniga. De politiska skillnaderna kommer nu att visa sig, inte i vad man vill satsa på, utan i vad man vill skydda från besparingar och nedskärningar.

Som kristdemokrat vill jag därför, inför de besparingar som utan tvivel är nödvändiga, värna de svaga i samhället. Till denna grupp hör barnen, men även socioekonomiskt utsatta grupper.

Jag vänder mig därför mot att S och MP belägger den Sociala resursnämnden (SRN) med det högre sparbetinget om 5 %, då det är just denna nämnd som bistår många av de som är svagast i Göteborg. Då vi vet att trycket på SRN kommer öka i ekonomiskt svåra tider, är det för mig obegripligt att man belägger denna nämnd med stora sparbeting.

Istället menar jag att det går att göra betydande besparingar genom att skära ner i den byråkrati som det innebär att 21 stycken stadsdelsförvaltningar.

tisdag, april 07, 2009

Välkommet stöd från regeringen

Regeringen tillkännager idag ett tillskott till landets kommuner på motsvarande 7 miljarder kronor avsedda att användas under 2010. För åren 2011 respektive 2012 kan vi avisera tillskott om 5 miljarder kronor per år, i förhållande till statsbidragsnivån i budgetpropositionen för 2009.

Det är bra att regerigen nu går in och tar det ekonomiska ansvar som kommunerna inte förmår att ta. Sannolikt innebär dock dessa välkomna slantar inte något utrymme för ytterligare satsningar. Då vi ännu inte sett botten på den ekonomiska krisen är fortsatt försiktighet vägen framåt. I en tid av hårda ekonomiska prioriteringar kommer dock Kristdemokraterna att fortsatt kämpa för barnens intressen.