tisdag, juni 01, 2010

Hur många barn är ok att knö in i en grupp?

Alldeles för många barn tvingas idag in i redan överfulla förskolegrupper, dessutom många gånger utan att personaltätheten ökar. Detta sker trots att vi vet att faktorer som personaltäthet och gruppstorlek har stor betydelse för kvaliteten inom förskolan. Låg personaltäthet och stora grupper har negativa effekter på barns språk- och identitetsutveckling, samspelet mellan barn och vuxna, samt bidrar till ökad stress bland barn och personal.

När initiativ tagits i stadsdelsnämnderna för att få till stånd en redovisning av förskolornas gruppstorlekar och dess utveckling över tid, har vänstermajoriteten röstat ner dessa med motiveringen att det saknas ett vedertaget definierat sätt att mäta på. Man vägrar konsekvent att tala om gruppstorlekar, och pratar hellre om andra "parametrar" för att mäta kvalitén inom förskolan. Parametrar som är mer gynnsamma för politiker som vill undslippa ansvar. Om detta trixande med siffror har jag skrivit tidigare.

Kvalitén inom förskolan är dock en fråga som handlar om barnperspektiv, och är med andra ord för viktig för att försvinna i diskussioner om definitions- och mätsvårigheter. För att stadsdelarna kontinuerligt och noggrant skall kunna följa utvecklingen avseende gruppstorlek behövs det enhetligt definierat sätt att mäta, samt politisk vilja att göra så. Det är i dagsläget oklart om dessa båda faktorer existerar.

För att få svar på hur det förhåller sig med detta har jag idag lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Du kan läsa interpellationen i sin helhet här!