måndag, juni 22, 2009

Rädda Humlan!

All expertis är i dag enig om vikten av att barn och ungdomars svårigheter uppmärksammas, och att de erbjuds insatser tillräckligt tidigt för att vända en negativ utveckling. I Göteborg fyller bland andra gymnasieskolornas psykoterapimottagning Humlan denna viktiga funktion på ett uppskattat sätt.

Då utbildningsförvaltningen sedan en längre tid brottas med ett stort ekonomiskt underskott och behöver minska sina kostnader, föreslår man nu att Humlan läggs ner.

Detta ter sig för mig som ett mycket oklokt beslut (för att nu inte säga dumsnålt) av flera skäl. Låt mig nämna tre: För det första drabbar nedskärningar inom elevhälsovården de svaga och utsatta hårdast, de som redan mår dåligt och behöver någon att prata med.
För det andra, så är besparingar inom detta område okloka ur ett bredare ekonomiskt perspektiv, då ju tidigare man kan uppmärksamma ett problem, desto enklare är det att vända en negativ utveckling. För det tredje är en bristfällig elevhälsa problematisk ur ett rent utbildningsperspektiv; för vem orkar lyssna på vad läraren säger när man har magen full av ångest?

Om skälen till utbildningsförvaltningens ekonomiska underskott har att göra med att man driver för många och för stora skolor med på tok för dåligt elevunderlag, menar jag att det är denna problematik man först måste våga ta tag i.

På tisdag fattar utbildningsnämnden beslut om Humlans framtida öde. Låt oss hoppas att utbildningsnämnden tänker långsiktigt! I synnerhet då den kommande skollagen kommer ställa långt högre krav på en god elevhälsovård.