fredag, juni 05, 2009

Värna specialpedagogiken!

Många elever i Göteborgs skolor har allvarliga inlärningssvårigheter, som trots en kompetent lärarkår, inte får den hjälp de behöver. De allvarligaste fallen av inlärningssvårigheter har man inte kunnat hantera utan stöd av expertis utanför skolan. Det har gällt att grundligt utreda en elevs svårigheter, förstå bakgrunden till svårigheterna, hur de har utvecklats och manifesterats.

På basis av en sådan professionell utredning har man sedan kunnat ge direktiv för de fortsatta pedagogiska insatserna. En för landet unik spetskompetens byggdes upp i Göteborg – den specialpedagogiska utredningsenheten, SPU – först lokaliserad på Ågrenska men senare överförd till Linnéstaden.

Denna specialpedagogiska enhet är nu hotad på grund av stadsdelarnas ekonomiska problem.

Samhällsekonomiskt och för varje enskild individ, är det dock stor en vinst om inlärningssvårigheter kan identifieras så tidigt som möjligt och eleven ges stöd och hjälp. Vi vill därför verka för att den specialpedagogiska utredningsenheten ska leva vidare.