tisdag, mars 30, 2010

Våga prova skolpeng!

Inför varje års budgetarbete bistår Stadskansliet de politiska partierna med ett underlag där de tecknar de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna inför de kommande året. I årets tjocka lunta om cirka 90 sidor med förutsättningarna inför 2011 finns intressanta saker att läsa…

"Den nya stadsdelsnämndsorganisationen med 10 stadsdelar som i många fall blir mindre homogena än idag, innebär ökade krav på stadsdelsnämndernas interna
resursfördelning om intentionerna i kommunfullmäktiges budget skall fullföljas på nämndsnivå. Det innebär troligen också att nuvarande modell att beräkna ersättning till fristående huvudmän blir allt för trubbig.
(…)
Stadskansliet bedömer att förutsättningarna för en förändrad resursfördelning, där en barn- och elevpeng bör vara ett tänkbart alternativ, bör utredas."
De opolitiska tjänstemännen på Stadskansliets skriver alltså vänstermajoriteten på näsan och menar att den av Alliansen förespråkade barn- och elevpengen bör prövas. Lite kul tycker jag!

Jag har nämligen länge framhållit att för att underlätta ökad valfrihet inom barnomsorgen och ge de olika alternativen lika villkor bör en barnomsorgspeng införas. En sådan peng går oavkortad till det alternativ som föräldrarna väljer för sig och sina barn, utan att fastna i stadsdelsbyråkratin. På samma sätt vill vi införa en skolpeng för att öka elevers och föräldrars valfrihet och samtidigt säkerställa resurser till skolan. Med skolpeng garanteras att pengarna bara går till skolan.

Nu återstår bara att se om socialdemokraterna vågar ta av sig de ideologiska skygglapparna, lyssna på stadskansliet, och byta ut det nuvarande byråkratiska systemet.