onsdag, september 23, 2009

Våga garantera en god elevhälsovård!

All expertis är idag enig om vikten av att barn och ungdomars svårigheter uppmärksammas i tid, och att de tillsammans med anhöriga erbjuds insatser tillräckligt tidigt för att vända en negativ utveckling. Vi menar att det bästa sättet att tidigt kunna uppmärksamma ungdomar som har det svårt är genom skolans så kallade elevhälsoteam, som ju har förutsättningar att nå alla barn och ungdomar.

Då det i dagsläget inte existerar några riktlinjer som reglerar omfattningen av elevernas tillgång till skolkurator/psykologkompetens har vi länge befarat att dessa värdefulla kompetenser prioriteras bort i ett ekonomiskt trängt läge. Tyvärr har våra farhågor besannats. Vi ser därför ett stort behov av kommuncentrala riktlinjer på området.

Det gör dock inte socialdemokraterna som i ett yrkande i kommunstyrelsen menar att stadsdelarna inte skall ges några som helst riktlinjer om i vilken utsträckning göteborgs barn skall erbjudas elevhälsovård. Detta trots att man talar varmt om vikten av det så kallade barnperspektivet i diverse högtidliga skrivelser.

Från Kristdemokraternas sida vill vi att elever på alla skolor ska få god tillgång till skolläkare, skolsjuksköterska, kurator, och skolpsykolog. Vi vill därför införa centrala riktlinjer som anger miniminivåer för elevernas tillgång till till dessa viktiga kompetenser. För vem orkar lyssna på vad läraren säger när man har magen full av ångest?

Så ser ett barnperspektiv ut i praktiken!